Privacy beleid

Bij OGÉR is iedereen bijzonder én belangrijk, dus ook uw privacy. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn de huidige regels en wetten rondom privacy veranderd. Dit betekent een nieuw privacy beleid.

Privacy beleid

De data die wij verzamelen via onze website zetten wij in om onze service en uiteindelijk uw ervaring bij OGÉR te verbeteren. Onderstaand een aantal belangrijke aanpassingen:

  • Gemakkelijker uw instellingen beheren en aanpassen in uw account.
  • Meer inzicht in welke gegevens we verzamelen.
  • Meer rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
  • Mocht u uw gegevens met ons delen dan gebruiken wij die om u nog beter en sneller te kunnen helpen bij alle stappen rond uw aankopen en om u op de hoogte te houden van onder andere onze acties en evenementen.
Lees het beleid

Vragen?

Contact customer service

Ask us anything

If you have any questions regarding a product, services, shipping or returns, you can either visit our Customer Service page, read all our Frequently Asked Question, or use the contact options below.

Stuur een bericht op whatsapp

Need more help?

1. Privacy beleid

Dit is het Privacybeleid van OGÉR Holding B.V. (hierna "OGÉR"). OGÉR vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”). In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 22 mei 2018.

1.1 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

OGÉR is een toonaangevend instituut met winkels verspreid over Nederland en België en verschillende digitale marketing- en verkoopkanalen. De website van OGÉR is te vinden op www.oger.nl (hierna de “Website”). De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is OGÉR Holding B.V., Kwadijkerkoogweg 23, 1442 LA Purmerend (KvK: 36043565).

1.2 Welke persoonsgegevens verzamelt OGÉR en voor welke doeleinden?

Doeleinden en grondslagen geregistreerde klant: Het registreren van een klant (hierna vaste klant) heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op voorkeuren en interesses. Ook op de Website ziet u inhoud die past bij uw interesses en we vullen online en in uw Klanten Account bijvoorbeeld met uw maten en andere voorkeuren in. Als vaste klant heeft u via uw klanten Account (via de Website) toegang tot uw digitale kassabonnen en uw online aankoophistorie, zodat u die altijd terug kunt vinden. We herkennen online via uw e-mailadres en klant Account.

Deelname aan het klantprogramma van OGÉR is vrijwillig en kosteloos. Vanzelfsprekend kunt u ook aankopen doen in de OGÉR stores en online zonder gebruik te maken van uw persoonlijke account.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van het Vaste Klantenprogramma is het uitvoeren van de overeenkomst met u, namelijk de aanmelding voor het klantprogramma. Om uw voorkeuren en interesses te bepalen, wordt ook gebruik gemaakt van informatie die op basis van uw toestemming is verkregen met cookies of vergelijkbare technieken. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van OGÉR om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

Aanmelden voor het Vaste Klant programma: Vaste klant worden is eenvoudig en kan op verschillende manieren. U kunt zich aanmelden via de Website of in een van onze stores. Om vaste klant te worden maakt u of een van onze medewerkers een Klant Account aan waarin u zelf of een van onze medewerkers bepaalde (persoons)gegevens invult.

Wanneer u zich aanmeldt voor het vaste klant programma verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent, dan wel dat u hiervoor toestemming van uw ouders.

Informatie gekoppeld aan uw Klant Account: Door uw gebruik van de verschillende diensten van OGÉR te analyseren, kunnen wij onze diensten en communicatie beter op uw wensen afstemmen. Onderdeel van het Vaste Klant programma is daarom dat wij beschikbare informatie over u koppelen en toevoegen aan uw Klant Account, waaronder uw interesses, merkvoorkeuren, (online) aankopen en informatie over uw gebruik van de Website en overige diensten van OGÉR, zoals Tablet Assisted Sales.

Uw Klantgegevens beheren: Via uw Klant Account op de OGÉR site kunt u zelf uw voorkeuren en interesses voor het vaste klant programma instellen en beheren. De volgende instellingen vindt u terug in uw Account:

✓ Afmelden voor het gehele Vaste klant programma.

✓ Interesses instellen en wijzigen.

✓ Afmelden voor bepaalde communicatie. Zo kunt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief.

1.2.1. Webshop account

We gebruiken uw gegevens om er voor te zorgen dat u eenvoudig vervolgbestellingen op de website kunt plaatsen en voor het afhandelen van uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u. Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief worden uw aankoopgegevens gebruikt om de nieuwsbrief op uw interesses aan te passen.

1.2.2 Bestellen als gast

Als u een online bestelling wilt doen zonder een account aan te maken, vragen wij u gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met u te hebben over uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u. Wij gebruiken uw gegevens en websitegebruik ook om (op niet persoonlijke niveau) statistieken en demografische rapporten op te stellen over het gebruik van onze website. Op deze manier hebben we meer inzicht in het gebruik van de dienst en kunnen wij de technologie verbeteren. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van OGÉR om inzicht te hebben in het gebruik van onze diensten en onze processen te verbeteren.

2. Klantenservice

Als u contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van de OGÉR klantenservice, verzamelen wij voor zover nodig de volgende gegevens:

-Emailadres

-Telefoonnummer

-Inhoud correspondentie

-Gespreksopname in geval van telefonisch contact

-Naam, adres en woonplaats

-Indien u contact opneemt via Chat; ook uw IP adres, op welke pagina u zich bevindt als u de chat opstart en de referrer.

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u. We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van OGÉR om haar dienstverlening te verbeteren.

3. Aan wie verstrekt OGÉR uw gegevens?

OGÉR kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor OGÉR en OGÉR draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor OGÉR optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met OGÉR afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van OGÉR. Ook kan OGÉR diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u. U wordt daarover altijd geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt OGÉR alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Intern zorgen we ervoor dat zowel ons winkelpersoneel, als kantoorpersoneel de belangrijkheid van de bescherming van klantgegevens ziet. Zo hebben medewerkers die toegang hebben tot klantdata een geheimhoudingsplicht en wordt in trainingen stilgestaan bij het correct en veilig gebruiken van klantdata en systemen waar klantdata in opgeslagen staat. Daarnaast sturen wij actief verwerkersovereenkomsten naar partijen waar wij mee samenwerken, die dermate klein zijn dat ze niet in staat zijn zelf een verwerkersovereenkomst op te stellen. Wij zorgen er dus voor dat onze partners ook voldoen aan de eisen

OGÉR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens. Er wordt gelogd wie toegang heeft (gehad) tot de gebruikersdata. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht.

5. Wat zijn uw rechten

5.1 Inzage en correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens OGÉR van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met OGÉR via service@oger.nl. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). OGÉR zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

5.2 Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze klantenservice via service@oger.nl. In de e-mails of andere berichten die OGÉR stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruik maakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden.

5.3 Verwijdering

Als u wilt dat OGÉR uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar service@oger.nl.Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

5.4 Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die OGÉR verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door OGÉR, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar service@oger.nl.

5.5 Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door OGÉR berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan OGÉR heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar service@oger.nl.

5.6 Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5.7 Klacht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door OGÉR, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookies

Wij streven ernaar je open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op OGER.nl. Cookies worden door ons gebruikt om je gebruiksgemak op onze website te verbeteren en om advertenties en andere content te filteren naar gelang je interesses. Onderstaand vind je een verdere uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, waarvoor ze gebruikt worden en hoe je je, indien je dat wenst, kunt afmelden voor cookies. Via deze webpagina zullen wij je op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom cookies.

6.1 Regelgeving rond cookies in Nederland

Op 5 juni 2012 is er nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogeheten “cookies” op webpagina's. Deze regels zijn verwerkt in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw). De nieuwe regelgeving heeft mede betrekking op je privacy. Jouw privacy is uiteraard belangrijk voor ons en daarom informeren wij je op deze pagina graag over dit onderwerp.

6.2 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Zolang je als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door jouw bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

OGÉR maakt gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link tracking. Bij link-tracking zijn elementen toegevoegd aan de URL, aan de hand waarvan wij je kunnen herkennen als je vanuit onze marketing e-mails doorklikt naar onze website.

Ongetwijfeld zul je er al ervaring mee hebben dat bedrijven op je computer, tablet of telefoon cookies plaatsen. OGÉR maakt gebruik van de volgende type cookies:

- Functionele cookies: Cookies die noodzakelijk zijn om online te kunnen winkelen.

- Analytische cookies: Cookies die ons helpen erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website of in nieuwsbrieven.

- Tracking cookies (first en third-party): Cookies die gebruikt worden om surfgedrag vast te leggen zodat het mogelijk is over verschillende domeinen gerichte aanbiedingen te doen of (product) content te tonen.

6.3 Functionele cookies

- OGÉR: Cookies die noodzakelijk zijn om online te kunnen winkelen.

- Mollie: Cookie gebruikt voor beveiligingsdoeleinden op het gebied van betalingen.

- Shopify Payments: Cookie gebruikt voor beveiligingsdoeleinden op het gebied van betalingen.

- Gorgias: Cookie die het mogelijk maakt om via livechat en andere manieren via contact button met ons in contact te treden.

6. Analytische cookies

- Google Analytics: Een tracking service die ons helpt erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website.

- Google Tag Manager: Een service die ons helpt bij het beheren van de meetpixels.

6.5 Tracking cookies

- Awin: Cookies die controleren of en wanneer een gebruiker een product heeft gekocht na het zien en klikken op een advertentie op een website van een Awin-partner. Deze informatie wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties van third party sites binnen het Awin netwerk te meten. Awin gebruikt sessie en permanente cookies. De inhoud van de permanente cookie is beperkt tot een geanonimiseerd identificatienummer. Naam, IP-adres of andere gegevens over uw identiteit worden niet opgeslagen door Awin en ze creëren geen individuele profielen van u als gebruiker met betrekking tot uw browsingpatronen. Awin-cookies slaan informatie op wanneer een bezoeker klikt op een Awin affiliate link. Informatie zoals de tijd van de klik, of een order die werd geplaatst en vanaf welke site u werd verwezen, worden opgeslagen. Persistente cookies van Awin blijven gedurende dertig dagen actief.

- Facebook: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Facebook) de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker. Facebook gebruikt sessie en persistent cookies voor haar reclameproducten.

Google Ads: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Google) de meeste relevante advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van uw recente zoekopdrachten. Google Adwords gebruikt sessie en persistent cookies voor haar reclameproducten.

Availible in this store

Boutique services

Service

Made to measure

book appointment

Service

Traveling Tailor

Neem contact op

Service

Pick-up in store

Shop online