Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aankopen, contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en OGER Holding BV (hierna te noemen: OGÉR).

Lees het beleid

Vragen?

Neem bij vragen contact op met ons Customer Success Team

Contact Customer Success Contact customer service

Ask us anything

If you have any questions regarding a product, services, shipping or returns, you can either visit our Customer Service page, read all our Frequently Asked Question, or use the contact options below.

Stuur een bericht op whatsapp

Need more help?

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aankopen, contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en OGER Holding BV (hierna te noemen: OGÉR).
2. Door het doen van een aankoop stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
3. Tenzij OGÉR hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt, zijn de algemene voorwaarden van de klant niet van toepassing.
4. OGÉR behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren op haar website en/of deze Voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. Dit kan OGÉR doen vanuit haar beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website. Wijzigingen die OGÉR maakt hebben geen invloed op reeds gedane bestellingen.

Een contract afsluiten

1. Een contract komt tot stand wanneer de bestelling door OGÉR per e-mail is bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mailadres. Voordat deze bevestiging is gestuurd, heeft OGÉR het recht een bestelling te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien OGÉR niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een aankoop niet worden geaccepteerd. OGÉR bevestigt de aankoop van de klant per e-mail of aankoopbon.
2. Online aankopen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een bevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke aankoop wordt daarom niet geleverd. OGÉR zal echter proberen contact op te nemen met de klant om de betalingsinstructies te voltooien, zodat een bestelling alsnog kan worden afgerond en een levering plaats kan vinden.
3. De artikelen van OGÉR zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan professionele partijen.
4. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een aankoop doen bij OGÉR.

Prijzen en kosten

1. De contractprijs is de prijs die is gepubliceerd op het moment van aankoop bij OGÉR. De prijzen van artikelen worden vermeld in euro's en inclusief BTW.
2. De prijzen die zijn vermeld bij OGÉR zijn exclusief leveringskosten.
3. OGÉR is niet aansprakelijk voor (kennelijke) vergissingen of (programmeer)fouten met betrekking tot de door haar gehanteerde prijzen en/of beschrijvingen op haar website. In die omstandigheden heeft OGÉR het recht de geplaatste bestelling of een deel daarvan te annuleren. OGÉR betaalt in dat geval louter het door de klant betaalde bedrag terug (of deel daarvan) en is niet aansprakelijk voor eventueel door de klant geleden schade. 

Uitvoering van aankopen en levering

1. OGÉR zal de aankoop van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven bij OGÉR.
3. OGÉR zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
4. De aflevertermijn die op de OGÉR Online Store staat vermeld is slechts een inschatting. OGÉR is op geen manier aansprakelijk voor verlies, schade, kosten en/of uitgaven als geval van het niet leveren volgens de verstrekte leverings- of verzenddata, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

Douane, heffingen en belastingen

1. De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het artikel wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Bij internationale verkoop geldt dat de ontvanger de geregistreerde importeur is die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. De klant is zich ervan bewust dat het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor aankopen die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger. OGÉR heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
2. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert OGÉR de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten voordat hij een bestelling plaatst.

Recht om artikelen terug te sturen ('herroepingsrecht')

1. De klant heeft het recht de koopovereenkomst betreffende een online gekocht artikel zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het artikel te annuleren, of bij een bestelling van meerdere artikelen de dag waarop de klant de laatste zaak heeft ontvangen in het geval in eenzelfde bestelling meerdere zaken zijn besteld die afzonderlijk zin geleverd. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit recht geldt uitdrukkelijk niet voor op maat gemaakte en/of vermaakte artikelen. Retourneren heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij OGÉR reeds betaald heeft voor dat of die artikel(en), terugkrijgt. 
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant OGÉR via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor tevens gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping en/of ons digitale retourformulier, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden aan OGÉR voordat de herroepingstermijn van veertien (14) dagen na aflevering van het artikel is verstreken. De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en versturen naar service@oger.nl. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, stuurt OGÉR de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping.
3. De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen in een OGÉR store. Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de store worden teruggebracht. 
4. Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar OGÉR, worden niet vergoed.
5. OGÉR heeft het recht de waardevermindering op een geretourneerd artikel in geval schade of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, in rekening te brengen van de klant. 

6. Producten die niet geschikt zijn om geretourneerd (parfums en ondergoed) kunnen om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet worden teruggezonden. Dit geldt eveneens voor artikelen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Foutieve aflevering

Indien OGÉR een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk schriftelijk aan OGÉR te laten weten binnen 48 uur per e-mail via service@oger.nl. OGÉR zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

Overmacht

1. OGÉR is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van OGÉR valt.
2. Indien OGÉR niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal OGER de klant zo snel als mogelijk schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
3. In het geval van onvermogen waardoor OGÉR haar verplichtingen conform het contract niet kan nakomen, met een minimale looptijd van twee maanden, kan de klant of OGÉR het contract schriftelijk opzeggen zonder wederzijdse aansprakelijkheid.

Klachten

1. Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.
2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een aankoop, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: service@oger.nl.

3. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van OGÉR, het ordernummer in de e-mail of bonnummer op de aankoopbon staat vermeld en het artikelnummer.

Betaling

1. De klant kan met creditcard, iDeal, Paypal en Klarna of cash (tot 10.000,- euro) in de fysieke store betalen. Bij cash betalingen boven genoemd bedrag, dient de klant zich te identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Gift vouchers van OGÉR kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

2. Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de OGÉR Online Store.

Privacy

1. Door een aankoop te doen, verleent de klant OGÉR het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door OGÉR, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
2. De volledige tekst van het privacybeleid van OGÉR vindt u op onze Privacy en cookies pagina.

Afwijkingen

OGÉR kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

Bedrijfsinformatie

OGER Holding B.V. is telefonisch te bereiken op nummer +31 (0) 299 471151 of per e-mail op service@oger.nl.


Hoofdkantoor:
Kwadijkerkoogweg 23
1442 LA, Purmerend

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 3644040
BTW-nummer: NL007477776B01